Wednesday, August 4, 2021

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 18 јули 2014

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Санација на трпезарија и кујна“ во основно училиште „Ѓорче Петров“-општина Ѓорче Петров Изградба Комерц, Скопје
2 „Целосна реконструкција“ на подрачното основно училиште „Круме Волнароски“ во село Беровци, општина Прилеп Симак Инжињеринг, Скопје
3 „Поставување на хидраулична платформа на влезните скали за пристап на лица со хендикеп и поставување на ограда во училишниот двор“ во основно училиште „Јонче Смугрески“ – село Обршани, општина Кривогаштани Аквамонт – инг, Скопје