Sunday, January 23, 2022

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 8 август 2014

Избрани градежни компании во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Поставување на нов котел, реконструкција на системот за топловодно греење и реновирање на спортско игралиште“ во средното општинско училиште „Богданци“, во Богданци, општина Богданци Радика Промет, Дебар
2 „Поставување на системот за топловодно греење“ во основното училиште „Ристе Ристески“, во село Долно Косоврасти, општина Дебар Јоки, Илинден