Wednesday, December 8, 2021

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 28 септември 2015

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Реконструкција на ограда во училишен двор “ во основното училиште „Тоде Хаџи Тефов“, општина Кавадарци ПЕР Инженеринг, Кавадарци
2 „Промена на прозори и врати“ во основното училиште „Петар Поп Арсов“ – с.Богомила, општина Чашка МИ Комерц 2000,Кавадарци