Monday, January 24, 2022

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 14 јули 2015

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Реконструкција на кров“ во основното училиште „Наим Фрашери“ – с.Студеничани, општина Студеничани Анол Импекс, Скопје
2 „Промена на прозори“ во основното училиште „Даме Груев“ – с.Ерџелија, општина Свети Николе Меда – 3, Тетово
3 „Реконструкција на кров“ во средното училиште „Митко Пенџуклиски“ – општина Кратово Симак Инженеринг, Скопје
4 „Промена на прозори“ во основното училиште „Браќа Миладиновци“, општина Куманово Дрво Пром, Зрновци
5 „Реконструкција на фасада“ во основното училиште „Бајрам Шабани“, општина Куманово Профи Инженеринг, Куманово
6 „Реконструкција на кров“ во основното училиште „Наум Охридски“, општина Гази Баба Симак Инженеринг, Скопје
7 „Промена на прозори“ во средното гимназиско-градежно училиште „Здравко Цветковски“ – Град Скопје МИ Комерц 2000,Кавадарци
8 „Изградба на спортско игралиште “ во основното училиште „Култура“, с.Матејче, општина Липково Кооп Инженеронг, Куманово