Thursday, January 27, 2022

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 18 септември 2014

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „ Изградба на спортско игралиште “ во основното училиште „Гоце Делчев“, општина Илинден Линди ЈТД, Кичево
2 „Поставување на алуминиумски прозорци во ходници “ во средното економско училиште „Гостивар“, општина Гостивар Меда – 3, Тетово