Thursday, January 27, 2022

Развој на вештините на мастер обучувачите за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Креирањето на средина и услови кои ја поддржуваат одржливата меѓуетничка интеграција во училиштата и соодветните образовни институции се главните заложби на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, со цел вклучување и насочување на главните засегнати страни во образованието кон активно учество во практични активности.

На овој начин, соработниците од сферата на образованието генерираат разбирање и суштина, преземаат одговорност и сопственост над проектот за понатамошно проширување на знаењата и пренесување и развивање на вештините кај различни целни групи од примарните и средните училишта, како на пример: наставници, директори, професионални соработници, членови на училишни одбори, родители и деца.

Избраните 19 кандидати од вкупно 245 пријавени, со дополнителни 13 советници назначени од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование, учествуваа на дводневен воведен семинар за развој на вештини кај Мастер обучувачи на почетокот на јули 2012 г., за да се запознаат со концептите на меѓуетничката интеграција во образованието и промоцијата на проектните активности; како да ја сфатат улогата на етничкиот идентитет во функционирање на личноста; како да ги разбијат стереотипите и предрасудите преку образованието; како да креираат активности за обука во училиштата и многу други работи.

Исто така, на семинарот им беше овозможено на чинителите на образовниот систем да се запознаат со процедурите за квалификација за главни инструктори, кои вклучуваат учество на обуки, оценување на портфолио кое го документира развојот на мултикултурни способности и спремност да се спроведуваат обуки.

Достигнувањата на Мастер обучувачи во следниот период ќе продолжат да се развиваат и надградуваат со нови вештини, со пренесување и проширување на знаењето меѓу нивните колеги и соработници и со водење на членовите на Тимовите за училишта интеграција во она што претставува императив на интегрираниот пристап за доживотен и континуиран процес на меѓуетничка интеграција во училиштата.