Friday, December 3, 2021

Мастер обучувачи во акција

Од 30 септември до 2 октомври 2012 година во Охрид се одржа тридневна обука за 35 мастер обучувачи како дел од Проектот за Меѓуетничка Интеграција во Образованието во цел учесниците да стекнат нови знаења како и да ги подобрат вештините за идните активности кои се дел од концептот за меѓуетничка интеграција во нашето образование. Обуката беше спроведена од страна на обучувачи од Центарот за човекови права и разрешување конфликти (ЦЧПРК).

Во првиот дел од обуката препораки за презентирање и фацилитирање беа споделени со мастер обучувачите како тие би можеле да се чувствуваат посигурни за идните активности. Мастер обучувачите ќе ги користат овие нови вештини кога ќе ги обучуваат Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) за спроведување на концептот за меѓуетничка интеграција на училишно ниво.

На обуката, на учесниците им беа обезбедени работни материјали како насоки за понатамошните активности и симулации на учесниците. Овој материјал се состои од теми кои се однесуваат на меѓуетничка интеграција во образованието, како на пример каков тип на мултикултурно или мултиетничко општество ни е потребно, етнички стереотипи и предрасуди како предизвик и потребата за меѓуетничка интеграција во образованието, нешто што ќе биде од корист во процесот на поддршка на активностите кои следат по обуката.

Во рамките на активностите, активности за симулација беа изведени од страна на мастер обучувачите во насока на зајакнување на нивните компетенции за успешено пренесување на нивното знаење на Тимовите за училишна интеграција (ТУИ) кој што се состојат од основни и средни училишта, од пилот општините Бутел, Тетово , Битола и Струмица. Активностите со симулација беа подготвени во шест работни групи. Секоја работна група се состоеше од мастер обучувачи – практичари (наставници, директори, психолози, педагози, одговорните за образование во општината итн) и мастер обучувачи назначени од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука. На крајот на симулацијата на секоја работна група, групата која што ја врши симулацијата ги изнесува своите мислења и добива повратна информација од присутните мастер обучувачи и обучувачот од ЦЧПРК. Тоа е нешто што ќе влијае на самодовербата на обучувачот и претставува важно искуство кога истиот ќе ја дисеминира обука на Тимовите за училишна интеграција.

На последната сесија на мастер обучувачите им беше презентирана стратегијата за воведување на ПМИО активности кои ќе им овозможат подобра меѓуетничка интеграција во училиштата. Мастер обучувачите ентузијастички соработуваа кон генерирање нови идеи за можни активности во рамките на наставни и вон-наставни активности кои ќе ги стимулираат учениците со различно етничко потекло да научат како да комуницираат и да живеат заедно во Република Македонија. На ученичките активности спроведени заедно ќе им помогне да се намалат и надминат предрасудите кон другите етнички заедници, како и да се зголеми нивната меѓуетничка толеранција и соработка.