Thursday, January 27, 2022

Избрани училишта во Компонента 4 – Фаза IV

Избрани училишта во Компонента 4 – Фаза IV
Бр Регион Општина Град/село Основно/средно Име на училиштето
1 Скопје Гази Баба с.Булачани основно училиште Наум Охридски
2 Североисток Липково с.Матејче основно училиште Култура
3 Полог Јегуновце с.Вратница основно училиште Симче   Настовски
4 Североисток Кратово Кратово средно училиште Митко Пенџуклиски
5 Исток Свети Николе с.Ерџелија основно училиште Даме Груев
6 Вардар Чашка с.Богомила основно училиште Петар Поп Арсов
7 Пелагонија Прилеп с.Канатларци основно училиште Кирил и Методиј
8 Вардар Кавадарци Кавадарци основно училиште Тодор Хаџи Тефов
9 Пелагонија Долнени с.Дупјачани основно училиште Пере Тошев
10 Скопје Студеничани с.Студеничани основно   училиште Наим Фрашери

 

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во Фаза IV во рамките на Компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.