Friday, August 6, 2021

Информирање на јавноста и заедниците

Главната цел на Компонента 1 е создавање средина за подобро разбирање за важноста на меѓуетничката интеграција во образованието за просперитетот и стабилноста на земјата, како и за нејзино пристапување кон Европската Унија.

Главните засегнати страни активно ќе учествуваат и преку соработка ќе градат систем за информирање за да се постигне подобро разбирање за тоа дека крајна цел на Проектот е обезбедување на висококвалитетно образование за сите деца во Р. Македонија и креирање на одржлива промена. Стратегијата за информирање од страна на Проектот ќе се имплементира на национално и локално ниво.

Нашите цели планираме да ги оствариме преку:

  • Зајакнување на врските и комуникацијата помеѓу сите засегнати страни преку разни активности (состаноци, настани, тркалезни маси, јавни дебати и сл.);
  • Имплементирање на регионални активности за информирање на различни целни групи, вклучувајќи ги училиштата, заедниците и општините;
  • Организирање на јавни презентации од страна на училиштата со цел да ги прикажат и прослават своите успеси;
  • Креирање на систем за споделување на ресурси преку кој ќе се дисеминираат информативни материјали и успешни приказни;
  • Споделување на позитивни примери и лекции од страна на сите учесници на настаните на локално и национално ниво преку користење на брошури, флаери, видео фестивали, дебати, конференции, научни посети, објавување на вести во медиумите и социјалните мрежи.