Thursday, October 28, 2021

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија на ученици од 8 Септември (Тетово), Арсени Јовков (Скопје), Јане Сандански (Струмица) и Taки Даскало (Битола)