Sunday, January 16, 2022

Контакт

Лорета ГЕОРГИЕВА
Извршен директор на МЦГО
lgeorgieva@mcgo.org.mk

Небојша МОЈСОСКИ
Раководител на ПМИО
nmojsoski@mcgo.org.mk

Светлана ГАШОСКА
Координатор за соработка со партнерите на Проектот
sgasoska@mcgo.org.mk

Џевахире ПРУТИ ЗАЈАЗИ
Координатор за информирање на јавноста и заедниците
xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

Снежана ЈАНКУЛОВСКА
Координатор за обуки
sjankulovska@mcgo.org.mk

Лири СТАРОВА СУЛЕЈМАН
Координатор за реновирање на училишта
lstarova@mcgo.org.mk

Тулаха ТАХИР
Проектен координатор
ttahir@mcgo.org.mk

Ивана ГЕОРГИЕВСКА
Проектен координатор
igeorgievska@mcgo.org.mk

Анета АНЃЕЛКОСКА
Асистент на проектот и администрација
aangelkoska@mcgo.org.mk

Митко ПИШТОЛОВ
Асистент на проектот
mpistolov@mcgo.org.mk

Сара КАЈЕВИЌ
Асистент на проектот
skajevikj@mcgo.org.mk

Игор ТОДОРОВСКИ
Асистент на проектот
itodorovski@mcgo.org.mk

Игор ЦВЕТАНОВСКИ
Раководител на администрација
icvetanovski@mcgo.org.mk

Владимир ПЕТРЕСКИ
Раководител на канцеларија и финансии
vpetreski@mcgo.org.mk

Оливера ЖИВКОВСКА
Координатор за финансии
ozivkovska@mcgo.org.mk

За повеќе детали или информации контактирајте нѐ на е-маил: info@mcgo.org.mk

Адреса на МЦГО:
ул. Козле бр. 1-б
1000 Скопје
Република Македонија