Thursday, January 27, 2022

Повик за аплицирање во рамките на компонентата Обезбедување стимул за училиштата и локалните заедници за 2016 година

Задоволство ни е да Ве известиме за започнувањето на активностите во рамките на компонентата 4: Обезбедување стимул за училишта и локалните заедници и почетокот на аплицирањето за избор на училишта кои ќе бидат вклучени во работата на компонентата. Во текот на 2016 година, ќе бидат избрани 13 училишта во кои ќе се имплементираат активности од оваа компонента. За учество во 2016 година, петтата година од имплементацијата на Проектот во компонентата Обезбедување стимул за училишта и локалните заедници може да аплицираат сите основни и средни училишта од сите 80 општини и Град Скопје.

Изборот на училиштата ќе се прави врз основа на дефинирани критериуми и интересот кој го покажуваат училиштата за вклучување во активностите на останатите компоненти на Проектот. Во секое од избраните училишта ќе се формираат Тимови за реновирање на училиштата кои ќе бидат наши партнери во текот на работата и чии капацитети ќе бидат зајакнувани преку специјално дизајнирани обуки. Тимовите за реновирање на училиштата ќе бидат активно вклучени и во планирањето, организирањето и реализацијата на реновирањето, при што ќе треба да обезбедат поддршка во работна рака, финансиски средства или опрема, која ќе биде нивен придонес во процесот на реновирање. Предвидениот буџет за реновирање на едно училиште од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, не треба да надмине 1.200.000 денари, додека учеството на општините/училиштата треба да биде минимум 10% од вкупната вредност на реновирањето.

Поднесувањето на апликацијата ќе започне на 11-ти јануари и ќе трае до 25-ти јануари 2016 година, до 16:00 часот. Сите материјали за аплицирање како и упатството за нивно подготвување можете да ги најдете на нашата веб страна http://pmio.mk/category/call-for-applications/. Апликации и сите пропратни писма да се пополнат на англиски јазик и да се испратат по пошта до ул. Козле 1-б, Скопје и по е-пошта до applications_c4@yahoo.com

1. Aplikacija za izbor na ucilista – 2016

2. Upatstvo za popolnuvaje na aplikacija za izbor na ucilista – 2016

3. Pismo za podrska – opstina_2016

4. Pismo za podrska – uciliste_2016


Call for application in the Component Providing Incentives to Schools and Communities in 2016

We are honored to announce the start the activities in the frames of the component 4: Providing Incentives to Schools and Communities and the beginning of the submission of applications for selection of schools that will be included in the component activities. During 2016 will be selected 13 schools in which will be implemented this component’s activities. For participation in 2016, the fifth year of the implementation of the Project’s component Providing Incentives to Schools and Communities can apply all primary and secondary schools from all 80 municipalities and City of Skopje.

The selection of the schools will be done according to the set criteria and the interest that the schools are showing for involving in the other components’ activities. In each of the selected schools will be established School Renovation Teams that will be our partners in the work and whose capacities will be strengthened through tailor made trainings. The School Renovation Teams will be actively involved in the planning, organization and implementation of the renovation activities and will have to provide their own in-kind support, finances or equipment, which will be their cost – share in the renovation process. The maximum amount per school that will be provided by the USAID Interethnic Integration in Education Project shall not exceed 1.200.000 denars, and the municipalities/schools should provide at least 10% cost – share.

The application submission will start on January 11th and will last until January 25th 2016, by 16:00. All application materials as well as the guidance for their filling in can be found on our web site http://pmio.mk/category/call-for-applications/. The applications filled in English should be sent by post to Str. Kozle 1-b, Skopje and by e – mail to applications_c4@yahoo.com

1. Application for selection of schools_2016

2. Guidance for filling in application for selection of schools_2016

3. Letter of support – municipality_2016

4. Letter of support – school_2016


Thirrje për aplikim në kuadër të komponentës Sigurimi i nxitjes për shkollat dhe bashkësitë lokale për vitin 2016

Kemi kënaqësi të ju informojmë për fillimin e aktiviteteve në kuadër të komponentit 4: Sigurim i nxitjes për bashkësitë shkollore dhe vendore si dhe fillimin e procesit për aplikim për përzgjedhje të shkollave të cilat do të përfshihen në punën e komponentit. Gjatë vitit 2016, do të përzgjedhen 13 shkolla në të cilat do të implementohen aktivitetet e këtij komponenti. Për pjesëmarrje në 2016, vitin e pestë e implementimit të Projektit, në komponentin Sigurim i nxitjes për bashkësitë shkollore dhe vendore, mund të aplikojnë të gjitha shkollat fillore dhe të mesme prej të gjitha 80 komunave si dhe nga Qyteti i Shkupit.

Përzgjedhja e shkollave do të bëhet në bazë të kriterëve të përcaktuara dhe sipas interesit të cilin e tregojnë shkollat për përfshirje në aktivitetet e komponentëve të tjerë të Projektit. Në secilën prej shkollave të përzgjedhura do të formohen Ekipe për rinovim të shkollës të cilat do të jenë partnerët tonë gjatë punës dhe kapacitetet e të cilëve do të përforcohen me trajnime posaçërisht të krijuara për këtë qëllim. Ekipet për rinovim të shkollës në mënyrë aktive do të përfshihen edhe në planifikimin, organizimin dhe realizimin e rinovimit, dhe gjatë kësaj duhet të sigurojnë mbështetje me punë dore, mjete financiare ose pajisje, që do të jetë kontribuimi i tyre në procesin e rinovimit. Buxheti i parashikuar për rinovim të një shkolle nga ana e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim nuk duhet ta tejkalojë shumën prej 1.200.000 denarësh, kurse pjesëmarrja e komunave/shkollave duhet të jetë minimum 10% prej vlerës totale të rinovimit.

Dorëzimi i aplikacionit do të fillojë më 11 janar dhe do të mbarojë më 25 janar 2016, në orën 16. Të gjitha materiale për aplikim, si dhe udhëzimin për përgatitje të aplikacionit mund t’i gjeni në faqen tonë interneti http://pmio.mk/category/call-for-applications/. Aplikacionet e plotësuara në gjuhën angleze duhet të dërgohen me postë deri në adresën Rr. Kozle 1-b, Shkup si dhe me e-mail deri tek applications_c4@yahoo.com.

1. Formulari për aplikim për selektim të shkollave_2016

2. Udhëzim për plotësim të aplikacionit për selektim të shkollave_2016

3. Letër për përkrahje – Komuna_2016

4. Letë për përkrahje – Shkoll_2016


2016 Yılına Yönelik Okul ve Yerel Yönetimlerin Teşvik Edilmeleri Kapsamında Başvuru İlanı

Okul ve yerel yönetimlerin teşvik edilmeleri ve sözkonusu 4.unsur kapsamında okulların seçim işlemleri çerçevesinde mevcut olan faaliyetlerin başlangıcını Sizlere bildirmekten dolayı büyük memnuniyet duymaktayız. 2016 yılı esnasında, sözkonusu faaliyetlerin uygulanacağı 13 okul seçilecektir. 2016 yılı daha doğrusu Okul ve yerel yönetimlerin teşvik edilmeleri unsurundaki projenin uygulanmasının beşinci yılına, tüm 80 belediye ve Üsküp Büyükşehir Belediyesinden tüm ilk ve ortaokullar başvurabilirler.

Okulların seçilmesi çalışmaları, sözkonusu Projenin diğer unsurları kapsamındaki faaliyetlerine gösterdikleri ilgiye ve tanımlanacak olan kriterlere göre yapılacaktır. Seçilmiş olan okulların her birinde okul yenileme ya da tadilat heyetleri oluşturulacaktır, ki bunların tamamı tüm çalışma süreci kapsamında bizim ortağımız olarak hareket edecektir. Sözkonusu ekiplerin kapasiteleri, tarafımızca düzenlenecek olan özel tasarı eğitimleri sayesinde geliştirilecektir. Okullardaki yenileme daha doğrusu tadilat ekipleri planlamaya, organizasyona ve yenileme doğrultusundaki uygulama çalışmalarına aktif bir şekilde dahil edilecektir. Dolayısıyla ekibin, çalışma gücü, maliyet ve donanım hususlarında kendi desteklerini sunmaları gerekecektir. Bu durum da onların yenilenme sürecine verecekleri katkı olarak yer alacaktır. USAID’in Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi kapsamındaki okul başına yenilenme bütçesi 1.200.000 Denarı geçmemelidir. Belediyelerin/Okulların proje tamamına yapacakları destek de en azından %10 olmalıdır.

Aplikasyonların takdimi (posta veya elektronik ortamda) 11 Ocak tarihinden başlayarak 25 Ocak 2016 tarihi saat 16:00’a kadar devam edecektir. Aplikasyona yönelik tüm malzemeler ve onların hazırlanmaları doğrultusunda tüm bilgiler http://pmio.mk/category/call-for-applications/ veb sitemizde yer almaktadır. Doldurulmuş olan aplikasyonlar ve tüm diğer mektuplar İngilizce olarak posta yoluyla Ul. Kozle 1-b, Üsküp adresine ve e-posta yoluyla applications_c4@yahoo.com adresine gönderilmelidir.

1. OKUL SEÇİMİ APLİKASYONU_2016

2. APLİKASYONUNUN DOLDURULMASI KILAVUZU_2016

3. DESTEK MEKTUBU – Belediye_2016

4. DESTEK MEKTUBU – Okul_2016


Позив за аплицирање у оквиру компоненте Обезбеђивање стимуланса за школе и локалне заједнице за 2016 годину

Драго нам је обавестити вас за покретање активности у оквиру компоненте Обезбеџивање стимуланса за школе и локалне заједнице и почетак аплицирања за избор школа, које ће бити укључене у рад компонената. Током 2016 година, биће одабрано 13 школа у којима ће се имплементирати активности ове компоненте. За учешће у 2016 годину, петој години имплементације Пројекта, у компоненти Обезбеџивање стимуланса за школе и локалне заједнице могу аплицирати све основне и средње школе из свих 80 општина и Града Скопља.

Избор школа биће реализован помоћу претходно дефинисаних критеријума и интереса, које ће школе показати за укључивање у активности осталих компонената Пројекта. У свакој од изабраних школа формираће се тимови за реновирањe школа, који ће бити наши партнери у току рада и чије капацитете ће се појачавати кроз специјално дизајнираних обука. Тимови за реновирање школа биће активно укључени и у планирању, организовању и реализовању реновирања, и мораће обезбедити и пружити подршку у раду, финансиским средствима или опреми, што ће значити њихов допринос у процесу реновирања. Предвиђени буџет за реновирање једне школе од Пројекат о међуетничкој интеграцији у образовању, не треба да прелази 1.200.000 денара, док учешће општина/школа треба да буде најмање 10% од укупне вредности реновирања.

Подношење апликације почеће 11 јануара и трајаће до 22 јануара 2016 до 16 часова. Сав апликацијски материјал и упутства за њихову припрему су објављени на нашем веб сајту: http://pmio.mk/category/call-for-applications/ . Попуњене апликације и сва пропратна писма на енглеском језику да се пошаљу поштом на Ул. Козле 1-б, Скопје и на е-маил до applications_c4@yahoo.com.

1. Апликација за избор школе_2016

2. Упутство за попуњавање апликације за избор школе_2016

3. Писмо за подршку – општина_2016

4. Писмо за подршку – школа_2016