Saturday, September 25, 2021

28-29.03 – Х. Континентал, Скопје – Обука за Модул 1 за членовите на тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ)…

28-29.03 – Х. Континентал, Скопје – Обука за Модул 1 за членовите на тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ)

На обуката ќе се презентираат начините, методите и критериумите за одредување на потребите и приоритетите за реновирање во рамките на училиштето, подготовка на апликација и буџет за  реновирање, како и процедури за подготвување годишен план и буџет за одржување на училиштата.