Wednesday, July 28, 2021

19.05 – Кратово, Свети Николе, Студеничани – Потпишување на Меморандум за Соработка за реновирање на училишта…

19.05 – Кратово, Свети Николе, Студеничани – Потпишување на Меморандум за Соработка за реновирање на училишта

1. 19.05 – Кратово – Потпишување на Меморандум за Соработка за реновирање на училиштето со Градоначалникот на Општина Кратово и директорот на СОУ „Митко Пенџуклиски“

2. 19.05 – Свети Николе – Потпишување на Меморандум за Соработка за реновирање на училиштето со Градоначалникот на Општина Свети Николе и директорот на ОУ „Даме Груев“

3. 19.05 – Студеничани – Потпишување на Меморандум за Соработка за реновирање на училиштето со Градоначалникот на Општина Студеничани и директорот на ОУ „Наум Фрашери“