Monday, December 6, 2021

13.03 – Свети Николе и Чашка – Формирање на тимови за реновирање на училиште…

13.03 – Свети Николе и Чашка – Формирање на тимови за реновирање на училиште

Од 10:00 во ОУ „Петар Поп Арсов“ од Богомила, Чашка и од 12:30 во ОУ „Даме Груев“ од Ерџелија, Свети Николе, ќе се одржат состаноци со цел формирање на Тимови за реновирање на училишта во овие новоизбрани училишта за реновирање во рамките на Фаза 4 на ПМИО. Исто така, ќе се одржи и презентација на следните активности која ќе им даде насоки на тимовите за одредување на потребите и приоритетите за реновирање во нивното училиште, подготовка на апликацијата за реновирањем, и др.