Friday, December 3, 2021

Обуки за одржување на училиштата за подобри услови за учење

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието во соработка со EUCOM реновираше девет основни и две средни училишта, обезбедувајќи стимул за училиштата и локалните заедници да станат партнери во процесот на подобрување на образованието на нивните деца.

Откако училишта беа реновирани, организирани беа обуки за одржување на училишната зграда. Главната цел на обука беше да се развијат капацитетите на тимовите за реновирање на училиштата и да ги зајакнат вештините на техничкиот персонал. Исто така овие обуки беа наменети да им овозможат на училиштата и општините да развијат соодветен план за спроведување на активностите во нивните училишта за соодветно одржување.

Четирите регионални работилници беа организирани во Скопје, Струмица, Тетово и Битола, вклучувајќи 97 директори на училишта и секретари, членови на училишните одбори, родителите, општинските службеници, приватниот сектор и локалните заедници, но, исто така, вработените одговорни за одржување на училиштата. Од овие обуки ќе имаат корист над 7.000 деца, 600 лица вработени во училиштата и 75 лица одговорни за одржување на 11 училишта кои што учествуваат во проектот.

Учесниците научија како да подготвуваат буџет за одржување врз основа на историски податоци и обемот на работа со што правилно може да се планира одржливост на училиштето за одредена сума на пари. Како што буџетите е обично недоволни, учесниците исто така ги споделуваа своите идеи и активности за изнаоѓање на дополнителни средства кои што може да се искористат за одржување на училиштата. Технички персонал кој е значително вклучен во секојдневните поправки и одржување на училишните објекти, се охрабрува да завземе активна улога во планирање на процесот за одржување на објектите.

“Разменивме многу идеи и наши искуства за одржување на училиштата. Со релевантни информации добиени на работилницата, ние сме подобро подготвени за успешно одржување на нашите училишта и за обезбедување подобри услови за учење за нашите деца “, рече Маја Виденовиќ, наставник и член на Управниот одбор на основното училиште Крсте Мисирков.

Следните обуки се планирани за лицата одговорни за одржување на училиштата и хигиеничарите, кои ќе се одржуваат во текот на месец декември 2012 и учесниците ќе бидат снабдени со кутија со алати за подобро одржување на училишната зграда.

Проследете ја целата приказна тука.