Thursday, January 27, 2022

ИЗБРАНИ УЧИЛИШТА ВО КОМПОНЕНТА 4 – ФАЗА V

Избрани училишта во компонента 4 – фаза V
Бр. Регион  Општина Град/село Основно/ средно Име на училиштето
1 Пелагониски Крушево с.Бучин основно Св.Кирил и Методиј
2 Скопски Сарај с.Рашче основно Дрита
3 Полошки Брвеница с.Стенче основно Гоце Делчев
4 Југозападен Струга Струга средно Нико Нестор
5 Скопски Гази Баба с.Јурумлери основно Његош
6 Скопски Чаир Скопје основно Рајко Жинзифов
7 Пелагониски Могила с.Дедебалци основно Браќа Миладиновци
8 Вардарски Велес Велес средно Коле Неделковски
9 Пелагониски Битола Битола основно Св.Климент Охридски
10 Вардарски Чашка с.Горно Јаболчиште основно Лириа
11 Вардарски Кавадарци Кавадарци основно Лазо Мицев – Рале
12 Североисточен Ранковце с.Ранковце основно Христијан Тодоровски Карпош
13 Полошки Јегуновце с.Јегуновце основно Александар Здравковски

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза V во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.