Thursday, January 27, 2022

Избрани училишта во компонента 4 – фаза III

Избрани училишта во компонента 4 – фаза III

Бр Регион  Општина Град/село Основно/средно Име на училиштето
1 Пелагонија Прилеп Тополчани основно  училиште Круме Волнароски
2 Скопје Кисела Вода Драчево основно  училиште Кузман Шапкарев
3 Полог Гостивар Чајле основно  училиште Чајла
4 Пелагонија Кривогаштани Обршани основно  училиште Јонче Смугрески
5 Скопје Ѓорче Петров Скопје основно  училиште Ѓорче Петров
6 Скопје Илинден Илинден основно  училиште Гоце Делчев
7 Пелагонија Крушево Крушево средно  училиште Наум Наумовски
Борче
8 Југоисток Богданци Богданци средно  училиште Богданци
9 Полог Врапчиште Врапчиште основно  училиште Врапчиште
(Чеде Филипоски)
10 Југозапад Дебар Долно Косоврасти основно  училиште Ристе Ристевски

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза III во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.