Friday, December 3, 2021

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 30 октомври 2013

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул

Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 Доградба на главен влез во училишната зграда во основното училиште „Никола Карев“, општина Кочани Симак – Инжињеринг, Скопје