Thursday, January 27, 2022

7.09 – Охрид – Работна средба со СИТот од ОУ „Братство Единство”, Охрид…

7.09 – Охрид – Работна средба со СИТот од ОУ „Братство Единство”, Охрид

При средбата ќе се презентираат и дискутираат резултатите од самоевалуацијата на училиштето. Истотака СИТот ќе биде известен за ситемската поддршка што проектот ќе продолжи да ја прима преку институциите на системот. На крај СИТот ќе почне со планирање на настан – Отворен ден за МИО активности.

Околу 10 претставници на СИТот се очекува да учествуваат на средбата.