Thursday, January 27, 2022

6.06 – Скопје – Отворен ден – Промотивен настан на проектни активности при ПМИО…

6.06 – Скопје – Отворен ден – Промотивен настан на проектни активности при ПМИО

Отворениот ден е организиран од страна на СУ „Здравко Цветковски“ и наменет е пред се за ученици од деветто одделение од училишта од Скопје кои треба да се запишуваат во средно образование. На отворениот ден, преку интерактивен пристап, со учество и на публиката, својата работа ќе ја претстават: три групи од проектните активности на ПМИО, како и девет раззлични активи во склоп на редовната настава. Околу 50 ученици и 30 наставници се очекува да бидат вклучени во претставувањето на активностите од 10:00 до 13:00 часот.