Monday, October 25, 2021

6.04 – Кичево – Заедничка ученичка активност во ОУ „Санде Штерјоски“…

6.04 – Кичево – Заедничка ученичка активност во ОУ „Санде Штерјоски“ – истражувачка секција

Од 11:30 до 12:30 часот, во ОУ „Санде Штерјоски“ од Кичево, мешана група од 24 ученици, ќе учествуваат на редовна неделна заедничка средба. Секцијата работи на темата Истражување на компјутерите и моментално се работи на креирање на веб страница.