Saturday, October 16, 2021

4.10. – Кичево – Излет со организирање на заеднички ученички активности со ученици од различните наставни јазици од ОУ „Санде Штерјоски“

4.10. – Кичево – Излет со организирање на заеднички ученички активности со ученици од различните наставни јазици од ОУ „Санде Штерјоски“