Thursday, January 20, 2022

4.10. – Кичево – Излет со организирање на заеднички ученички активности со ученици од различните наставни јазици од ОУ „Санде Штерјоски“

4.10. – Кичево – Излет со организирање на заеднички ученички активности со ученици од различните наставни јазици од ОУ „Санде Штерјоски“