Friday, July 30, 2021

27.06 – Куманово – Фацилитирање меѓуучилишни средби за координација и развој на акциони планови со ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово и ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово

27.06 – Куманово – Фацилитирање меѓуучилишни средби за координација и развој на акциони планови со ОУ „Браќа Миладиновци“, Куманово и ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово