Tuesday, October 26, 2021

26.06 – Кичево – Фацилитирање меѓуучилишни средби за координација и развој на акциони планови со ОУ „Санде Штерјоски “ од Кичево и ОУ „Братство Единство“ од Охрид

26.06 – Кичево – Фацилитирање меѓуучилишни средби за координација и развој на акциони планови со ОУ „Санде Штерјоски “ од Кичево и ОУ „Братство Единство“ од Охрид