Sunday, January 16, 2022

25.02 – Скопје – Дебрифинг средба со партнер организациите…

25.02 – Скопје – Дебрифинг средба со партнер организациите

Од 10 до 12 часот, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, претставници на партнер организациите ЛОЈА и СУМНАЛ, како и советници од БРО одговорни за мониторирање на активностите во Модел училиштата ќе се состанат да ги дискутираат досегашните искуства од реализацијата на активностите и усвојување на план за посети за тековното полугодие.