Thursday, October 28, 2021

23.03 – Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

23.03 – Охрид – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

Од 12:00 до 14:00 часот, ќе се одржи средба за поддршка која ќе се реализира од ПМИО тимот составен од претставници на Центарот за човекови права и разрешување конфликти, советници од БРО и претставници од партнер организациите Лоја и Сумнал. При средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на тимот. Средбата ќе се искористи за набљудување на активностите не секцијата „Игри на бетон“. Околу 30 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка