Thursday, January 27, 2022

22.12 – „Санде Штерјоски”, Кичево – Ефектите на МИО во Модел училиштата…

22.12 – „Санде Штерјоски”, Кичево – Ефектите на МИО во Модел училиштата – Презентација на внесените промени во модел училиштата

Тимот од Проектот за МИО ќе ги претстави главните проемни кои се внесени во модел училиштата преку ПМИО. Над 40 наставници се очекува да ја следат презентацијата во училиштето од 10 до 11 часот.