Thursday, January 27, 2022

21.12 – ОУ „Браќа Миладиновци”, Куманово – Ефектите на МИО во Модел училиштата…

21.12 – ОУ „Браќа Миладиновци”, Куманово – Ефектите на МИО во Модел училиштата – Презентација на внесените промени во модел училиштата

Екипата од проектот за МИО ќе ги претстави главните проемни кои се внесени во модел училиштата преку ПМИО. Над 40 наставници се очекува да ја следат презентацијата во училиштето од 12:00 до 13:00 часот.