Sunday, January 16, 2022

07.07 – Охрид – Работна средба со наставничкиот совет на ОУ „Братство Единство“…

07.07 – Охрид – Работна средба со наставничкиот совет на ОУ „Братство Единство“

Сите наставници од ОУ „Братство Единство“ ќе учествуваат на групна дискусија на која ќе бидат изложени впечатоците на наставниците од реализирањето на проектните активности. На средбата посебно внимание ќе им се посвети на ставовите и перцепциите на наставниците кои не биле директно вклучени во проектот како реализатори на активности.