Thursday, October 28, 2021

Училишни презентации на проектните активности пред релевантните образовни институции, родители и наставници…

Училишни презентации на проектните активности пред релевантните образовни институции, родители и наставници во СУ „Здравко Цветковски“ Скопје, ОУ „Санде Штерјоски“, Кичево, ОУ „Братство Единство“, Охрид и СУ „Гостивар“, Гостивар на 20, 21, 23 и 27 мај 2013