Thursday, January 27, 2022

Спроведување пред тестирање со ученици од модел училиштата, учесници во билингвалните мултикултурни работилници, ОУ „Брaтство Единство“, Охрид, 29 јануари 2013; ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево, 30 јануари 2013; Средно економско училиште „Гостивар“, Гостивар, 31 јануари; СУ „Здравко Цветковски“, Скопје, 1 февруари 2013

Спроведување пре-тест на ученици од модел училиштата, учесници во билингвалните мултикултурни работилници