Saturday, October 16, 2021

Семинар за подигање на свеста за спроведување на училишна самоевалуација, координирање и следење на училишните активности со Тимовите за училишна интеграција од модел училишта во Маврово, 21-23 август, 2012

Семинар за подигање на свеста за спроведување на училишна самоевалуација, координирање и следење на училишните активности со Тимовите за училишна интеграција од модел училишта во Маврово, 21-23 август, 2012