Monday, January 17, 2022

Презентација на проектните активности во модел училиштата, ОУ „Брaтство Единство“, Охрид, 23јануари 2013; СУ „Здравко Цветковски“, Скопје, 24 јануари 2013; ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево, 25 јануари 2013; Средно економско училиште „Гостивар“, Гостивар, 28 јануари

Презентацијата ќе се одржи пред советници од БРО и ЦСОО, инспектори од ДПИ, советници за образование при општините, родителски совети и училишни одбори. Сите презентации се одржат со почеток во 11часот.