Friday, December 3, 2021

Од 25 до 26.08 – Маврово – Обука за СИТови за координација и развивање…

Од 25 до 26.08 – Маврово – Обука за СИТови за координација и развивање акциони планови

Сите претставници на СИТови од сите модел училишта ќе учествуваат на дводневна обука пришто ќе се дискутира работниот план за новата учебна година како и изнаоѓање механизми за одржливоста на проектните активности.