Thursday, January 27, 2022

Од 20 до 21.03 – Скопје – Обука за стручните служби за техники на конструктивно разрешување конфликти…

Од 20 до 21.03 – Скопје – Обука за стручните служби за техники на конструктивно разрешување конфликти

Од 15:00 часот (20.03) до 14:30 (21.03), ќе се одржи обука наменета за претставници од стручните служби од модел училиштата како и од други училишта од Компонента 2 – околу 25 учесници, како и претставници од БРО и партнер организациите. На обуката, учесниците ќе вежбаат симулирани случаи на посредување од нивни реални случаи како и ќе биде претставен моделот на разрешување конфликти од етничка природа.