Saturday, October 16, 2021

Од 17 до 18.11 – Скопје – Обука за претставниците од стручните служби за техники на конструктивно разрешување конфликти – втор дел

Од 17 до 18.11 – Скопје – Обука за претставниците од стручните служби за техники на конструктивно разрешување конфликти – втор дел