Monday, October 25, 2021

Обука за претставниците на СИТ-овите (Тимовите за училишна интеграција) од модел училиштата

Обука за претставниците на СИТ-овите (Тимовите за училишна интеграција) од модел училиштата, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, 27 Февруари, 2013