Wednesday, January 26, 2022

Обука за претставниците на СИТ-овите (Тимовите за училишна интеграција) од модел училиштата, во СУ „Здравко Цветковски“, Скопје, 27 Февруари, 2013

Обука за претставниците на СИТ-овите (Тимовите за училишна интеграција) од модел училиштата, во СУ „Здравко Цветковски“, Скопје, 27 Февруари, 2013