Monday, January 24, 2022

Обука за координаторите на ученичката партиципација и ученици претставници на Училишната заедница од основните училишта „Санде Штерјоски“ Кичево и, за зајакнување на ученичката партиципација, во основното училиште „Братство Единство“, Охрид, на 18 Февруари, 2013

Обука за координаторите на ученичката партиципација и ученици претставници на Училишната заедница од основните училишта „Санде Штерјоски“ Кичево и, за зајакнување на ученичката партиципација, во основното училиште „Братство Единство“, Охрид, на 18 Февруари, 2013