Thursday, January 27, 2022

Обука за координаторите на ученичката партиципација и ученици претставници на Училишната заедница од училиштата „Здравко Цветковски“ Скопје и средното економско училиште „Гостивар“, за зајакнување на ученичката партиципација, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, 15 Февруари, 2013

Обука за координаторите на ученичката партиципација и ученици претставници на Училишната заедница од училиштата „Здравко Цветковски“ Скопје и средното економско училиште „Гостивар“, за зајакнување на ученичката партиципација, во Центарот за човекови права и разрешување конфликти, 15 Февруари, 2013