Sunday, October 17, 2021

Интраучилишна средба за развивање акциони планови и презентација на резултати од самоевалуацијата на училиштето: Гостивар на 5-ти октомври; Скопје на 8-ми октомври; Кичево на 9-ти октомври; Охрид, 10-ти октомври, 2012

Интраучилишна средба за развивање акциони планови и презентација на резултати од самоевалуацијата на училиштето: Гостивар на 5-ти октомври; Скопје на 8-ми октомври; Кичево на 9-ти октомври; Охрид на 10-ти октомври, 2012