Thursday, January 20, 2022

2.12 – с. Челопек, Брвеница – Презентација на постигањата во активностите за МИО во ОУ „7 Марси“…

2.12 – с. Челопек, Брвеница – Презентација на постигањата во активностите за МИО во ОУ „7 Марси“

Од 10:00 до 14:00 часот, во ОУ „7 Марси“ – с. Челопек, Општина Брвеница, мешана група ученици од трите основни училишта во општината („Кочо Рацин“, „7 Марси“ и „Гоце Делчев“) заедно со наставниците ќе ги презентираат заедничките ученички наставни и воннаставни активностите реализирани во рамки на ПМИО.