Friday, July 30, 2021

16.12 – Скопје – Презентација на наодите од мониторинг и евалуација за меѓуетничката интеграција во образованието…

16.12 – Скопје – Презентација на наодите од мониторинг и евалуација за меѓуетничката интеграција во образованието во основните и средните училишта во Република Македонија