Friday, December 3, 2021

Успехот лежи во различноста

Етничката разновидност во приватните компании покажа дека има позитивен ефект врз општеството, стратегија која секоја фирма во земјата треба да ја поседува и единствениот пат кон продуктивна иднина – беа некои од заклучоците кои што групата од осум ученици од средно училиште “8 Септември ” успеаа да ги донесат и да ги презентираат денес во една од училниците во училиштето во Тетово.

Во текот на февруари, учениците беа дел од активноста поврзана со студија на случај во врска со развојот на кариерата во мултикултурна компанија. Везе Шари од Тетово беше компанија која беше избрана поради етничката разновидност и успех во нејзиното функционирање.

Над 50 луѓе присуствуваа на презентација, вклучувајќи наставници, ученици, родители, директорката на училиштето, како и претставници на медиумите. ПМИО доделени благодарници на сите ученици и наставници кои беа дел од процесот.