Friday, December 3, 2021

Работилница за новинари на тема “Известување за образованието од аспект на меѓуетничките интеграција”, 30-31 август 2012 година, Охрид

Работилница за новинари на тема “Известување за образованието од аспект на меѓуетничките интеграција”, 30-31 август 2012 година, Охрид.