Monday, December 6, 2021

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија во СУГС „Арсени Јовков“- Скопје на 15 мај 2013

Презентација на студија на случај – истражување за кариерно напредување во мултикултурна компанија во СУГС „Арсени Јовков“- Скопје на 15 мај 2013