Wednesday, January 26, 2022

Oбука за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција – фаза 2

Во рамките на ПМИО компонентата за градење на капацитетите на училишно раководство и наставниците, денес и утре(20 и 21.08) во Скопје ќе се одржат две еднодневни обуки за Тимовите за училишна интеграција во врска со активностите поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието.

Главниот акцент ќе биде ставен на процесот на дисеминација на стекнатите знаења, само-евалуација од страна на учениците, родителите и наставниците и споредување на фактичката состојба со саканата позиција, организирање на активности во кои тимот на ПМИО ќе ги координира, спроведува и промовира резултатите од реализираните активности. Други содржини кои се важни за да се споменат се глобалното планирање кое е ставено во годишната програма на училиштето, детално планирање во вид на акционен план и заедничките студентски активности.

Тимот на ПМИО ќе обезбеди материјали за сите членови на ТУИ, како и сертификатите за оние кои ќе го завршиме процесот на ширење во нивните училишта. До крајот на септември, 194 училишта од 38 општини ќе заврши со втората фаза од обуките.