Saturday, October 16, 2021

Напредна обука за обучувачи- меѓуетничка интеграција во образование за дво/три јазични училишта

Во рамки на компонентата градење капацитети на училишно раководство и наставниците се одржа напредна обука за мастер обучувачи кои се подготвуваа за спроведување на обуки за  меѓуетничка интеграција во образование за дво/три јазични училишта.  Обуката се одржа на 4 и 5 март 2013 во Скопје.

Мастер обучувачите учествуваа во практични активности кои им помогнаа да се запознаат со новите приоди на работа за  подобрување на состојбите и внесување промени во поглед на меѓуетничка интеграција во образованието во дво/три јазични училишта во пилот општините.

Мастер обучувачите се стекнаа со знаења и компетенции кои ќе им ги пренесат на тимовите за училишна од дво/три јазични училишта во пилот општините за да може успешно да  ги спроведуваат заедничките активности кои ќе овозможат максимална интеракција со ученици од сите наставни јазици застапени во училиштето. Акцентот беше ставен на успешни практики за спроведување на екскурзии, секции, приредби, спортски активности и мултикултурни работилници.

Исто така мастер обучувачите се оспособија со стратегии кои на тимовите за училишна интеграција ќе им ги понудат за подобрување и промени во следните домени од училишното живеење, како: соработката меѓу наставниците со учество на заеднички обуки за професионален развој; учество на родителите во заедничко планирање на активностите; и создавање атмосфера во училиштето за мечуетничка интеграција во образованието.

Обучените мастер обучувачи своите знаења ќе им ги пренесуваат на тимовите за училишна интеграција од 23 дво/три јазични од вкупно 58 основни и средни училиштата во  од пилот општините Бутел, Тетово, Битола и Струмица.