Saturday, October 16, 2021

5, 6, 7 и 8.05 – еднодневни менторски средби за претставници на стручните служби, училишните одбори…

5, 6, 7 и 8.05 – еднодневни менторски средби за претставници на стручните служби, училишните одбори и општинските советници за образование на училиштата од пилот фаза и фаза 2